- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 

  Cajsa Lindholm - I denna kusliga tomhet
 

 

Denna fallbeskrivning av Sture Bergwall/Thomas Quick, analyserar och tydliggör sambandet mellan tidig utsatthet och traumatisering och dess konsekvenser. Utifrån psykodynamisk teori analyserar Cajsa Lindholm den för åtta mord dömde – och senare frikände – Sture Bergwalls egen självbiografi Kvarblivelse från 1998. Med stöd i intervjuer, rättspsykiatriska utlåtanden, domar och andra källor, växer bilden fram av en sammansatt person, med en känd historia av destruktivt utagerande i våld, sadism och pedofili.

Boken utgör en motkraft till den förenklade och förvridna bild som de senaste årens journalistik försett oss med: Sture Bergwall som en harmlös, homosexuell missbrukare – ett offer för vården på säters sjukhus. För att undvika förenklade skildringar av verkligheten och orka möta destruktivitet och det lidande det ger upphov till, behöver vi förstå och omfatta dess orsaker. Författaren visar att tidiga erfarenheter av psykisk brist och trauma kan leda till kuslig tomhet med ohyggliga konsekvenser. Författaren bidrar också till reflektion över vår svårighet att omfatta komplexa och smärtsamma psykologiska skeenden.
 

Inb. 344 s. Pris 300:-

ISBN 978-91-87852-61-9

  Ljungberg/Wrangsjö - Sjömannen som gick genom väggen
 

 

Ibland kan vi känna oss förbryllade , kanske till och med lite skakade, av något som vi varit med om. ”Märkligt, hände detta mig eller var det bara inbill- ning?” Kanske har du då haft en så kallad exceptionell upplevelse, en upplevelse som inte riktigt tycks rymmas inom det normala. Vi tänker då på sådant som till exempel att se eller höra något som inte finns, att det tycks som om tankar kan överföras mellan personer eller att du plötsligt upplever verkligheten på ett annorlunda sätt.


Men du är inte ensam. Björn Wrangsjö och Tomas Ljungberg, båda forskarutbildade läkare, resonerar kring sådana fenomen utifrån egna upple- velser. Utgångspunkten är att ”man har upplevt det man har upplevt”. Nästa steg kan vara att fundera över en förklaring.
Författarna menar att vetenskapliga förklaringar bör ha företräde, men också att hjärnan hittills är otillräckligt utforskad och att till exempel vissa fö- reteelser som härrör från vår inre värld tycks kunna ta gestalt i yttervärlden. Vi skulle må bra av att dela exceptionella upplevelser med någon vi litar på, om inte annat för att bli kvitt känslan av ”är det något fel på mig?”. Men för att någon ska våga berätta krävs att någon annan, respektfullt, vågar lyssna.

 

Inb. 288 s. Pris 300:-

ISBN 978-91-87852-60-2

  Richard P. Bentall: "Medikalisering av själslivet - Varför psyktiatrisk behandling misslyckas
trauma  

 

Traditionell västerländsk psykiatri vilar på en medicinsk modell. Den utgår från att psykos är en biologisk hjärnsjukdom, vars viktigaste behandling är psykofarmaka.

I denna bok visar författaren med stöd av omfattande dokumentation från aktuell forskning att modellen är en myt. Den påstådda nyttan för patienterna har i realiteten varit mycket begränsad. Läkemedelsindustrin har försett psykiatrin med vilseledande information om de dyra preparatens förträfflighet.

Bentall argumenterar för en annan psykosvård - en vård som baseras på god evidens. Den betraktar varje patient som en unik individ och bygger på att det är varma, hållbara relationer som leder till läkning och återhämtning. Patienterna själva bör också få större ansvar för och delaktighet i sin egen vård.

Inb. 310 s. Pris 329:-

ISBN 978-91-87852-54-1

  Manfred Lütz :" På Tok! - Vi behandlar fel människor; vårt problem är de normala"
trauma  

 

När man som psykiater och psykoterapeut  sitter och tittar på kvällsnyheterna blir man som regel irriterad. Här är det fråga om krigshetsare, terrorister, mördare, ekobrottslingar, iskalla revisorstyper och skamlösa egoister – och  ingen behandlar dem. Ja, de betraktas t.o.m. som fullt normala. Kommer jag sedan att tänka på de människor jag haft att göra med under dagen, tunnhudade alkoholister, ytterst sensibla schizofrena, skakande deprimerade personer och medryckande maniker, rörande demenssjuka, så smyger sig ibland en otäck misstanke på mig: Vi behandlar fel personer! Vårt problem är inte de tokiga, vårt problem är de normala!

På grund av sin alltför tjocka hud eller sitt enformigt friktionsfria liv får de normala aldrig chansen att nå fram till gränser som ställer dem inför verkliga utmaningar. Normalitet kan inne bära ett tragiskt öde. Inte undra på att de normala därför hämnas på varandra, anstiftar krig, ägnar sig åt plundring, mord och bedrägerier, för att få lite spänning i sitt annars så enahanda liv.

De ”onormala” lever nu i så otroligt professionellt ledda inrättningar att den normale medborgaren får intrycket att det behövs åtminstone en universitetsutbildning för att fråga en schizofren person om vägen till stationen. En del fackfolk har skapat ett professionellt getto, som får de psykiskt sjuka att te sig lika främmande för normalmedborgaren som om de kom från ett annat solsystem.

En sak är alltså säker: när ni har läst den här boken kan ni definitivt tala med vilken tokig person som helst, i värsta fall er själv.” (ur förordet)

Inb. 201 s. Pris 312:-

ISBN 978-91-87852-53-4

  Allan V. Horwitz & Jerome C. Wakefield: "Den Förlorade Sorgsenheten - Hur psykiatrin förvandlade normal sorg till depressiv störning
trauma  

 

Den nutida epidemin av depressionsdiagnoser grundar sig i den psykiatriska professionens klassificering av normal sorg som onormal sjukdom. Författarna hävdar att diagnossystemet enligt DSM är bristfälligt eftersom det inte tar hänsyn till det sammanhang där symptomen uppstått och inte ger någon möjlighet att skilja ut depressiv störning från normala reaktioner på traumatiska livsomständigheter. Naturliga reaktioner på förlust av arbete, dödsfall i familjen, skilsmässa eller andra separationer blir betraktade som depressiv sjukdom.

I Den Förlorade Sorgsenheten ges bakgrunden till detta fenomen genom grundlig analys av bla. medicinsk, sociologisk och antropologisk forskning. De undersöker också hur diagnossystemet har kommit att få en sådan spridning trots dess uppenbara brister.

Inb. 333 s. Pris 290:-

ISBN 978-91-87852-52-7

  Anna Gerge: "Trauma - psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik"
trauma  

 

Författaren visar övertygande i denna omskakande text att många fler sjuk- domstillstånd än vad som vanligtvis framkommer inom sjukvården, är or- sakade av traumatiska livsomstän- digheter - om bara medvetenhet och omsorg läggs vid patientens anamnes.

Med ingående fallbeskrivningar visar författaren dessutom hur dessa allvar- liga tillstånd kan läkas med hjälp av grundlig psykoterapeutisk-traumatolo- gisk behandling. Allt redovisat med en omfattande och aktuell vetenskaplig dokumentation.

Skattningsformulär för diagnostise- ring av traumaskador som komplex PTSD och dissociation ingår som värdefulla bilagor.

Anna Gerge, född 1958, är biolog och psykoterapeut. Som handledare, lärare och terapeut är hennes special- område läkning av trauma- och anknytningsskador.

Inb. 318 s. Pris 310:-

ISBN 978-91-87852-51-0 

  Sverker Belin: "Relation före metod"
 

 

Det går att hjälpa, men det måste få ta tid!  

Med Relation före metod - att hålla ut i arbete  med tyngre psykisk problematik återkommer Sverker Belin i ett angeläget ämne. Hans tidigare böcker "Schizofrenibehand- ling" och "Vansinnets makt" har väl- förtjänt nått en bred publik. Med många exempel visar författaren i sin nya bok att all framgångsrik behand- ling kräver att en förtroendefull relation först måste få byggas innan ett meto- diskt och gemensamt förändrings- arbete blir möjligt. För att nå framgång krävs dessutom uthållighet och för- ståelse för patientens inre värld och utgångspunkter. Detta är nödvändigt om inte behandlingspersonal och patienter skall hamna i vanmakt och  hopplöshet inför de naturliga men påfrestande bakslag som känne- tecknar varje äkta utveckling.

Sverker Belins nya bok kommer att bli till stor glädje och nytta för alla som vill vara till hjälp för patienter med svårt psykiskt lidande. 

Inb. 237 sid. Pris 240 kr

ISBN 91-87852-46-2 (978-91-87852-46-6)

  J. Read, L R Mosher & R P Bentall: "Galenskapens Gåta"
 

 

“De flesta lekmän, många professionella och de flesta som kallas ‘schizofrena’ inser att psykiska problem har sitt ursprung i livserfarenheter. Bara en mäktig yrkesgren, den biologiskt inriktade psykiatrin, insisterar på att överbetona biologi och genetik. Den har en makt som hör ihop med stödet från läkemedelsindustrin.

Utöver att Galenskapens Gåta ger alternativ — och övertygande bevis som stöder dessa alternativ — går den igenom de historiska, ekonomiska och politiska förhållanden som givit denna förenklade biologiska ideologi en så skadlig dominans. Vi gör det för att inte svikta i den kamp som väntar alla, som vill föra psykosvården in på en humanare och mer effektiv väg. För att övervinna hindren krävs att alla deltar — personal i den psykiska hälsovården (inklusive psykiatrer), de som brukar kallas ‘schizofrena’, deras närstående, forskare, sjukvårdsadministratörer och politiker. För vår del har vi sammanställt de forskningsresultat som kan användas i denna kamp, för dem vars sinne är öppet för den ganska enkla tanken att förtvivlan oftast orsakats av andra människor, och att det är människor som kan avhjälpa den bäst och inte kemikalier.

Vårt bidrag består delvis av en uppdate- ring av bevis, delvis av ett återupp- väckande av glömda eller tabubelagda resultat, och delvis av en introduktion av nyare synsätt, tex att förstå den roll barndomstrauman spelar. Det är också en rak, frimodig uppfordran till med- vetenhet. Alla berörda borde göra något, efter sina möjligheter, för att få slut på denna galenskap.” (Ur inlednings- kapitlet)

Bokens redaktörer och huvudförfattare är John Read, Chef för Klinisk psykologi, University of Auckland, Nya Zeeland, Loren R. Mosher, Professor i psykiatri vid University of California, San Diego, USA och Richard Bentall, Professor i psykologi, Manchester University, England.

Inb. 456 s. Pris 315 kr

ISBN 91-87852- 43- 8


  Harold F. Searles: "Samlade skrifter om Schizofreni"
 

 

Harold F. Searles, Med. Dr. f. 1918, är en av de främsta pionjärerna inom behandlingen av schizofreni. Han arbetade bl.a. tillsammans med Frieda Fromm-Reichman under många år. På sin ålders höst - men fortfarande med tidlös aktualitet och som en av de mest lästa och respekterade auktoriteterna i världen - utsågs han 2003 till hedersledamot i den internationella sammanslutningen för psykoterapi vid psykoser, ISPS.

När nu Harold Searles arbete görs tillgängligt på svenska, kan fler stärkas och inspireras att lämna ett pessimistiskt betraktelsesätt för att istället få erfara den rika belöning som en djup förståelse för både patient och terapeut ger. Den människokunskap som växer fram i Searles arbete tillsammans med schizofrena patienter äger giltighet långt utöver de tillstånd som studeras. Boken är därmed värdefull även för den som allmänt är intresserad av människans fundamentala livsvillkor.

Boken präglas av författarens stora hängivenhet, ovanliga ärlighet och ödmjukhet. Den är klar och lättläst, med mycket lite av psykiatrisk eller psykoanalytisk jargong. Hans egen gedigna introduktion är klargörande och håller samman de 24 kapitlen, och den visar hur terapi och författande går hand i hand med hans egen känslomässiga utveckling. Läsaren känner ofta att hon tillåts vara en genuin iakttagare av tålmodigt kliniskt arbete.

Inb. 645 s. Pris 335 kr

ISBN 91-87852- 41-1

  Gaetano Benedetti: "Den farliga kärleken"
 

 

Benedettis sätt att följa patienter på den terapeutiska resan genom ett ömsesidigt skapande arbete i bild erbjuder i boken en fascinerande upp- levelse. Steg för steg kan man följa denna kreativa arbetsmetod. Författaren skriver att vårt omedvetna anropas av psykotiska patienter på så sätt att det omedvetna förnimmer patientens för- trängda positiva möjligheter. Från sitt mångåriga arbete som terapeut och  handledare lyfter han fram sin erfaren- het av den psykotiske patientens förträngda och förnekande kärleks- möjlighet.

Hft. 126 s. Pris 144 kr

ISBN 91-87852-03-9

  Gaetano Benedetti: "Den själssjuke som medmänniska"
 

 

I den här boken fördjupar Professor Be- nedetti sin analys av den schizofrene som psykoterapeutisk partner och hävdar att rent biologisk behandling utan samtal i grund och botten är ett slags repression. Patientens inre psy- kiska djup förkvävs om vi överlåter hela ansvaret till den somatiska terapin, som om vi hade att göra enbart med hjärnor och inte med människor.

Benedetti visar att medmänskliga inte- grationsprocesser genom symboler, ömsesidig identifikation, skapande fan- tasi, långvarig medmänsklig omsorg samt terapeutisk gemenskap, sakta  men säkert utövar ett läkande inflytande även på de mest svårbegripliga schizo- frena upplevelser. Han ifrågasätter vår rätt att dra oss undan från den ut- maning och den oro som psykosen innebär eller från det lidande den åsamkar en del av våra medmänniskor.

Inb. 136 s. Pris 161 kr

ISBN 91-87852-09-8

 
  J- B. Hansen (red.): Crossing the Borders-Psychotherapy of Schizophrenia 
 

 

This book is a collection of essay´s by members of NPPF on the subject of psychotherapy of schizophrenia and related disorders. This important topic is often undervalued by contemporary psychiatry and a vigorous and opti- mistic approach of these authors (some of the most experienced professionals in the field e.g. Svein Haugsgjerd and Barbro Sandin) may help to correct the balance.

Inb. 128 s. Pris 148 kr

ISBN 91-87852-13-6

 
  Hannah Green: "Ingen dans på rosor"
 

 

En över hela världen uppmärksammad och lovordad roman om en flicka som flyr undan en motbjudande verklighet in i sinnessjukdomens förföriska och skrämmande värld.

Deborah Blau är sexton år när hon tas in på psykiatriskt sjukhus med diagno- sen Schizofreni. Under åren som har gått har hon byggt upp en egen värld fjärran från den tillvaro hon inte uthärdar och de krav hon inte orkar uppfylla.

Den världen är Yr, dess språk är yri, den befolkas av goda och onda makter som kan ge henne lycka - eller plåga henne så att hon drivs att förstöra sin egen kropp för att få lindring. Det själv- mordsförsök som fört Deborah till sjuk- huset uppfattas som ett rop på hjälp av den psykoterapeut (Frieda Fromm- Reichman), som tar hand om fallet. Hon vet att det finns en väg ut ur sjuk- domen och börjar kartlägga Deborahs värld.

Den uppslitande kampen mot sinnes- sjukdomen skildras med en intensitet och en insikt som bara det självupp- levda kan ge.

Inb. 302 s. Pris 204 kr

ISBN 91-87852-36-5

 
  Richard Moskovitz:   "Vilse i speglingar - borderline sett inifrån"
 

 

I denna tankeväckande bok tar förfat- taren oss med in i borderlinepatientens värld och hjälper oss förstå hennes smärta. En spännande undersökning av denna mångfasetterade störning - med hjälp av patienternas egna berättelser - gör Vilse i speglingar till en fascinerande resa för alla med intresse av psykologi.

Med sitt lättillgängliga språk är boken av stort värde för alla närstående och för borderlinepatienten själv ger den också ökad förståelse av lidandets ursprung och inspiration till att kämpa vidare.

Richard A. Moskovitz, med doktors- grad i medicin från Harvarduniversitetet, Massachusetts, USA, har arbetat i många år som psykoterapeut med människor som lider av borderline- störning.

Inb. 222 s. Pris 204 kr

ISBN 91-87852-37-3

  Jens-Ivar Nergård: "Den vuxna barndomen"
 

 

Vad kan vi lära av den psykotiske personen?

Det är den centrala frågeställningen i denna bok. Författaren, som är Professor i Samhällsvetenskap vid Universitetet i Tromsö, försöker förstå psykosen som ett mänskligt och kulturellt uttryck. Psykosen tillhör vår kultur och uttrycker något viktigt om människan existens i den.

Det blir avgörande att förstå psykosens djupaste mening, därför att den visar fram något om vår gemensamma värld. Den psykotiskes erfarenhet och smärta kan bli en källa till förvandling och dyna- misk utveckling i kulturen. I jämförelse med andra kulturers förhållande till psykisk sjukdom, gör författaren ett för- sök att visa vilken slags utmaning som finns i att förstå psykosen och bemöta den psykotiske personen med respekt.

Inb. 107 s. Pris 140 kr

ISBN 91-87852-08-X

 
  L. Palmgren, B. Sandin: "Galenskap som risk och möjlighet"
 

 

Boken vill ge en bild av hur en psykos ter sig inifrån med hjälp av gränsöver- skridanden skildrade i litteraturen. Det är inte sällsynt att personer, som varit på gränsen till galenskap eller som varit mitt inne i den och som gått ut på andra sidan, kunnat ge sina upplevel- ser litterär form. Människan är en meningssökande varelse, hon grubblar över sitt öde och försöker förstå det.

Texter av bl.a. Franz Kafka, Tove Jansson, Karin Boye, Selma Lagerlöf, Eva Neander och Gustav Fröding används i boken som illustration till en berättelse om psykosens väsen och om dess rötter i sociala och mänskliga sammanhang.

Inb. 172 s. Pris 204 kr

ISBN 91- 87852-35-7

 
  D.W. Winnicott: "Människans natur"
 

 

D.W. Winnicott kan sägas vara den mest inflytelserika infödda Brittiske psykoanalytikern och - tillsammans med Klein och Fairbairn - grundaren av objektrelationsperspektivet. Winnicott gjorde bara ett försök att skriva en sammanställning av sina tankar och erfarenheter och det är "Människans natur".

Som psykoanalytiker är han förankrad i barnmedicinen och han håller ständigt fäste i kropp - själdynamiken. Denna utvecklingsstudie börjar med fyraår- ingen och arbetar sig bakåt tills den till slut kommer till individens begynnelse. 

Inb. 226 s. Pris 182 kr

ISBN 91-87852-05-5

 
  D.W. Winnicott: "Det är hemifrån man startar"
 

 

Vi får möta en psykoanalytiker som undrar över matematikens innebörd; krigets syften; innebörden i grepp som hälsa; frihet; demokrati; det hoppfulla i kriminella handlingar och feminism.

Winnicott vänder sig här till många, som berörs av de mänskliga frågorna; föräldrar, läkare, sjuksköterskor, ungdomsvårdare, lärare, präster och politiker. Spontanitet och formulerings- glädje är egenskaper som präglar inne- hållet i boken. Men parallellt med lättheten och det liksom framimprovi- serade intrycket kan Winnicott vara knivskarpt belysande. Det lättillgäng- liga språket innebär inte att han tappar djupresonansen.

Inb. 339 s. Pris 212 kr

ISBN 91-87852-07-1

 
  D.W. Winnicott: "Familjen och barnet"
 

 

Denna bok har ett centralt tema: Familjen och samhällets mognad härstammar från den enskildes känslo- mässiga hälsa. Winnicott beskriver barnets mognadsutveckling i familjen och diskuterar de gynnsamma och nedbrytande processer som påverkar denna utveckling. Han lyfter även fram ett ofta bortglömt men viktigt fenomen, nämligen varje nytt barns skapande bidrag till den familj det föds in i.

Bokens essäer är präglade av förfat- tarens personliga visdom, medmänsk- lighet och charm. Med lätt hand och med rikliga, belysande exempel vidare- utvecklar han sitt tema, där andra skulle förirra sig i förklaringens snårskog av ord.

Varje vuxen - i synnerhet de nyblivna föräldrarna, förskoleläraren, barn- morskan, socialassistenten och barn- läkaren - får här möjlighet att öka sin människokunskap.

Inb. 256 s. Pris 195 kr

ISBN 91-87852-19-5

 
  D.W. Winnicott: "Förlust och förbrytelse"
 

 

Den engelske barnläkaren Donald W. Winnicott skrev och föreläste under hela sitt liv om berövandets bedrövelse och brottslighetens rötter. Hans livs- långa nyskapande arbete har fördjupat förståelsen för människans känslo- mässiga utveckling och mognad och vad som kan störa denna mognad.

I denna bok samlas föredrag och artiklar för olika yrkeskategorier med engagemang i barn och ungdomars livssvårigheter. Fokus är på det Winni- cott kallar antisocialt beteende. Ur många exempel på smärtsamma separationer och relationsförluster drar Dr Winnicott ändock optimistiska slutsatser - "där lidande finns kan vi hjälpa". Sentimentalitet har ingen plats i detta hjälparbete. Berövande kan leda till brott och brottslingen är en i Winni- cotts mening sjuk person, som under lidandets första tid genom sitt brott kan ropa på hjälp.

I det tidiga 2000-talet lever vi i Sverige också med barn som flytt från krig och barn som tvingats lämna sin familj i främmande land. Winnicotts tänkande om hur relationsförluster påverkar oss har skrämmande aktualitet men inne- fattar också hoppingivande möjligheter.

Socialarbetare, fritidsledare, jurister och politiker - alla med engagemang i barn och ungdom på glid - har mycket att hämta ur boken.

Inb. 156 s. Pris 195 kr

ISBN 91-87852-26-8

 
  Elgard Jonsson: "Tokfursten"
 

 

"Jag gör inte anspråk på att denna beskrivning av sju år på dårhus ska uppfattas och bedömas som en sann skildring. När man är helt galen så är man inte omdömesgill utan helt upp- slukad av sina föreställning om "den andra sidan". Utifrån denna förvrängda världsuppfattning är det dock en "sann skildring". Helt kort ska jag berätta för- historien till mitt schizofrena dilemma:

Förnekelsens upplevelse var total och den blev min modersmjölk - från den första till den sista droppen. Vid fyra års ålder försvann mamma. Det tog fyra- åringen som bekräftelse på sin dålig- het. Sedan vreds livslågan ner sakta, sakta. Korta ögonblick av overklighet följdes av allt längre besök i mellan- världen. Vid sexton års ålder kom det egentliga schizofrena sammanbrottet, som tack vare hårt arbete formats till ett uppvaknande till möjligheterna och skratten.

Jag har skrivit denna bok därför att jag vill öka förståelsen för en synbart gåt- full sjukdom. Jag vill visa att det är möjligt att gå ut ur mörkret och in i verkligheten. Det är min förhoppning att nyinsjuknade unga människor ska slippa mina omöjliga år och få en chans att återfå sin rättmätiga plats bland människorna. (Ur bokens förord)

Pocket, 194 s.  Pris 55 kr

ISBN 91-87852-23-3

 
  Barbro Sandin: "Den zebrarandiga pudelkärnan"
 

 

Sommaren 1983 deltog jag i en psy- kiatrikongress i Wien. Efter att ha lyssnat till många föreläsningar kände jag mig betryckt över hur litet intresse som ägnades åt de mänskliga livsvill- koren. Jag saknade tankegångar kring människans inväxande i världen och människan som samhällsvarelse vilkens liv får mening och innehåll i relation till medmänniskorna. Då be- stämde jag mig för att berätta om vad jag sett och upplevt i patientarbete på den manliga kliniken vid Säters sjukhus där jag sedan mer än tolv år tillbaka hade tillbringat en stor del av min verksamma tid tillsammans med patienter med diagnosen schizofreni.

Främst hoppas jag till läsaren kunna förmedla hur patienter har utvecklats och återvänt till livet inom den vårdform som kallas "Sätermodellen".

Samtidigt som jag berättar om mina erfarenheter skildrar min första terapi- patient Elgard Jonsson i boken Tok- fursten sina erfarenheter av mentalvård och om hur vårt möte gav en början till förändring, från vilken han kunde arbeta sig ut ur sitt isolerade och döda rike in i gemenskapens förnyelse. Bara den  som år efter år upplevt livets försvin- nande och tillvarons stegvisa undergång kan ge en rättvisande skildring av mekanisering och sönderfall och om kampen tillbaka. Jag ser därför denna bok som ett komplement till Elgards självupplevda berättelse. (Ur bokens förord)

Pocket, 202 s. Pris 55 kr

ISBN 91-87852-31-4

   
 
 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23 Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se

hogan outlet,cheap air max ray ban outlet,cheap air max 95 cheap nike huarache,nike huarache pas cher cheap ray bans,cheap ray ban sunglass cheap jordan shoes,cheap nfl jerseys, louboutin pas cher