- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 
 
  Hannes Nykänen: "Samvetet och det dolda - om kärlek och   kollektivitet"
samvetet  

 

Denna moralfilosofiska essä är ett försök att - genom kritiska dialoger med bl. a. Heidegger, Wittgenstein, Freud och Nietzche - visa att våra svårigheter med samvetet utgör bakgrund till alla våra relationspro- blem, såväl moraliska, existentiella som psykiska.

Kärlek går inte att skilja från samvete. Kärleken manar oss genom samvetet att öppna oss, att sträcka oss ut till vår medmänniska. Svårigheten är vårt motstånd, vår rädsla för kärlek och öppenhet. Och risken att vi döljer oss i det alltför individuella eller det alltför allmänna.

Författaren Hannes Nykänen  är fil. dr. och docent i filosofi vid Åbo Akademi. 

Inb. 350 s. Pris 288 kr

ISBN 978-91-87852-49-7

  Gabriel Liiceanu: "Dagbok från Paltinis"

dagbok

 

 

Dagboken  med undertiteln en visdomsskola i den humanistiska kulturen och skildrar ett seminarium under åren 1977 till 1981. En liten grupp intellektuella drog sig i hemlighet undan Caucescus förtryckarregim till orten Paltinis i de rumänska bergen. Under ledning av filosofen Constantin Noica fördes en dialog som nedteck- nades av en av deltagarna - Gabriel Liiceanu. I dagbokan visas hur det är möjligt att som motståndshandling genom studier i filosofi och litteratur ¤övervintra"  i en av de mest brutala och isolerade diktaturer efterkrigs- tidens Europa - och behålla ett fönster öppet mot kulturella och humanistiska värden. 

Författaren Gabriel Liiceanu  är professor i filosofi vid universitetet i Bukarest. 

Inb. 254 s. Pris 284 kr

ISBN 978-91-87852-50-3  

 


  Alain Finkielkraut, Peter Sloterdijk: "Världens Hjärtslag"

 

 

 

Ett drygt decennium efter Berlin- murens fall ger den franske filosofen Alain Finkielkraut och hans tyske kollega Peter Sloterdijk ut en dialog, "Världens hjärtslag". De samtalar om den globala utvecklingen ur ett euro- peiskt perspektiv efter optimismens år 1989 - om utopiernas fortsatta lock- else, kulten av Den Andre, (såväl an- norlunda människor som hela kultu- rer), splittringen mellan USA och Eur- ropa samt extremismens samtida uttryck.

Ett centralt tema är vår oförmåga att se Den Andre som individ, snarare än som representant för en specifik grupp vars handlingar alltid bedöms och bemöts utifrån gruppens låga status - som vi samtidigt bidrar till att upprätt- hålla genom att betrakta dess med- lemmar som mindre ansvariga, själv- ständiga, kapabla och individuella.

Den Andre betraktas felaktigt som någon som bara kan reagera - medan vi agerar. Vi är ansvariga för våra handlingar - Den Andres kan alltid förklaras utifrån historiska händelser och orättvisor. Den västvärld som tidigare betraktade sig som väl- görande anses nu universellt ond. Men innebär Europas historiska skuld att "Tredje världen" är för evigt skuldfri?

Det finns inte en grupp människor som är onda och som man kan avskilja från den övriga mänskligheten. Nej, skiljelinjen mellan gott och ont går genom hjärtat på varje enskild människa. Och vem kan förstöra en del av sitt eget hjärta?

 

 

Inb. 192 s. Pris 230 kr

ISBN 91-87852-44-6

 
  Hans-Georg Gadamer: "Den gåtfulla hälsan"

 

 

 

Den tyska filosofins nyligen bortgångne nestor, Hans-Georg Gadamer (1900-2002), behandlar i denna bok sjukdom och hälsa utifrån skillnaden mellan den vetenskapliga medicinen och läkekonsten. Inom medicinen är kunskapen om det allmänna något som läkaren kan lära in, medan läke- konsten - som handlar om det enskil- da fallet - måste mogna långsamt ge- nom egen erfarenhet och omdömes- kraft. Yrkeskunnandet måste präglas av dialog mellan jämbördiga parter.                                

 

Hälsa ser Gadamer som ett jämvikts- tillstånd där de krafter som balanserar varandra bara visar sig när jämvikten rubbas. I övrigt "tiger hälsan still", den har ett förborgat väsen och "den dolda harmonin är alltid starkare än den uppenbara".

 

Boken vänder sig inte bara till intres- serade av läkarkonst och filosofi utan till dem som befinner sig i patientens roll - en roll där vi alla förr eller senare hamnar. Gadamers visdom är djupt angelägen i det tidiga 2000-talet med stigande ohälsa. Hans förankring i den hermeneutiska vetenskapstraditionen ger honom möjlighet att betrakta hälsa och sjukdom på nya och oväntade sätt med fäste i det mänskliga samtalets stora betydelse.

 

 

Inb. 224 s. Pris 222 kr

ISBN 91-87852-40-3

 
  Alf Ahlberg: "Humanismen"
 

 

Alf Ahlberg sätter i denna klassiska bok in den västerländska humanismen i ett större historiskt perspektiv och försöker därmed belysa dess egenart och situation i modern tid. Den bygger på övertygelsen att den humanistiska kulturtraditionen, sedan den utformats  genom en syntes av det antika arvet med kristendomen, är den stora linjen i vår kultur, på vars bestånd och livskraft hela dess framtid beror. Humanismen företer många skiftningar och nyanser, men gemensamt för dem alla är tron på människan - inte på människans natur- liga godhet  men på hennes möjligheter till ett liv med förnuft och mening och där ord som rätt och orätt får en be- stämd innebörd.

 

Inb. 233 s. Pris 157 kr

ISBN 91-87852-10-1

 
  Alf Ahlberg: "Det ondas problem"
 

 

Det mänskliga tänkandets historia har mycket att berätta om brottnings- kampen med det ondas problem. Det ligger i vår tankes natur att fundera över själva grundmysteriet i förhållandet mellan gott och ont och mellan värde och verklighet. Endast hos människan finns den mörka principens hela makt och tillika ljusets hela kraft, skriver Alf Ahlberg i denna klassiska etisk- metafysiska studie om "Det ondas problem".

Inb. 116 s. Pris 148 kr

ISBN 91-87852-12-8

 
  E.M. Cioran: "På förtvivlans krön"
 

 

Om jag kunde, skulle jag leda hela världen mot dödsångest för att rena livet från grunden. Jag skulle placera brännheta och envisa lågor där, inte för att utplåna världen, utan för att ta den över till en annorlunda, savrik värme. Den eld jag gav världen skulle inte bli dess undergång, utan i stället en stor, kosmisk förvandling. Även livet skulle vänja sig vid en högre temperatur och skulle sluta med att vara ett tillhåll för det medelmåttiga. Vem vet om inte till och med döden, mitt i denna dröm, skulle upphöra att vara immanent i livet.

Skrivet den 8 April, min tjugotvåårsdag. Jag erfar sällsam känsla vid tanken på att jag vid min ålder är specialist på dödens problem. (E.M. Cioran)

Inb. 160 s. Pris 161 kr

ISBN 91-87852-30-6

 
  Andrei Plesu: "Tårarnas gåva"
 

 

De etiska frågorna - som denna bok sysselsätter sig med - är inte sådana "man ställer sig med en blyertspenna i handen!" De ställer sig själva, de in- träffar oväntat med vardagshändelsernas eftertryckliga kraft. Det etiska är ett överraskningens område. Plesus "lilla" (i motsats till Aristoteles "Magna Moralia") moral utspelar sig i intervallet dvs. i det rum där varje människa befinner sig före sitt moraliska val. Det är också en mini- moral därför att den inte handlar om de stora "himmelsskriande synderna", utan om behovet av en enkel "moralisk spon- tanitet".

Andrei Plesu (född 1948) innehar en professur i religions- och filosofihistoria vid universitet i Bukarest. År 1990 fick han utmärkelsen Chevalier des Art et des Lettres av franska staten. Året därpå utsågs han till medlem av Wissenschaftskolleg zu Berlin och han är 1993 års vinnare av New Europe Prize.  1998 blev han Rumäniens utrikesminister.

Med Tårarnas Gåva, som tidigare finns översatt till franska och tyska, intro- duceras Andrei Plesu på svenska.

Inb. 144 s. Pris 153 kr

ISBN 87852-20-9

  Mircea Eliade: "Myten om den eviga återkomsten - arketyper och
  upprepning"
 

 

Som framgår av titeln - Myten om den eviga återkomsten - undersöks i boken en tidsuppfattning. Och som framgår av undertiteln - Arketyper och upprepning - förknippas denna tidsuppfattning med ett allmänt sätt att tänka. Detta tanke- sätt består i att skänka mening och  verklighet åt varje mänsklig handling genom att anknyta den till en före-     gående modell som den imiterar, en arketyp.

Den tes Eliade försvarar i sin bok är följande: alla äldre kulturer för det moderna, europeiska samhället, vägrar att ha något att göra med historien, är rädda för historien och tidens gång, för den oåterkalleliga händelsen. Som skydd mot allt detta används riter, ritualer och periodiska ceremonier som upprepar och imiterar ett arketypiskt beteende. Denna imitation ger en identi- fikation som upphäver tiden. Mytisk tid ersätter den historiska tiden. Skeenden uppfattas som cykliska snarare än som lineära eller progressiva. 

Den arkaiska människan, hävdar Eliade, kan heller inte föreställa sig lidande utan orsak. Myter och ritualer skapar mening och gör det möjligt för henne att uthärda plågor och "historiens fasa". Hon "lever i" och känner sig verklig bara i myten.

Mircea Eliade (1907-1986) var vida berömd professor vid University of Chicago och har skrivit ett 50-tal böcker om filosofi och religionshistoria. Han ansåg att "Myten om den eviga återkomsten" var hans viktigaste bok.

Inb. 211 s. Pris 222 kr

ISBN 91-87852-38-1

   
 
 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23  Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se

hogan outlet,cheap air max ray ban outlet,cheap air max 95 cheap nike huarache,nike huarache pas cher cheap ray bans,cheap ray ban sunglass cheap jordan shoes,cheap nfl jerseys, louboutin pas cher