- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 
  Karl Birnbaum: "Den unge Dag Hammarskjölds inre värld"
 

 

Sedan någon tid har brev och andra dokument ifrån Dag Hammarskjölds ungdom blivit tillgängliga. De ger in- blickar i hans personlighetsdaning och utgör därmed ett viktigt komplement till den postumt utgivna dagboken Väg- märken. Föreliggande arbete är det första försöket att analysera den unge Hammarskjölds inre liv och belysa den utveckling som han genomgick under åren 1925-30.

Källmaterialet från ungdomsåren vittnar om en frapperande kontinuitet i Dag Hammarskjölds värderingar och i hans människosyn. Dessa hittills outnyttjade dokument ger en uppfattning om hans alltsedan ungdomen fortgående inre uppgörelse.

Varsamt men klarsynt låter författaren läsaren följa framväxten av ett redan i ungdomen formulerat livsprogram hos den blivande generalsekreteraren för Förenta Nationerna.

Inb. 94 s. Pris 153 kr

ISBN 91 87852-29-2

 
  Kjell Krantz; "Alf Ahlberg - en biografi"
 

 

Alf Ahlberg (1892-1979) var under flera decennier en central gestalt i den svenska idé- och samhällsdebatten. Han hävdade enträget men ödmjukt den humanistiska traditionen inom den stora västerländska kulturgemen- skapen och blev genom många före- drag, tidningsartiklar och böcker svenska folkets vägvisare i existen- siella, moraliska och filosofiska frågor.

Denna bok är dels en omsorgsfull levnadsteckning över hur hans person- liga liv kom att gestalta sig mot en bakgrund av en målande beskriven miljöskildring - allt insatt i ett rikt doku- menterat tidssammanhang. Den är även en bred framställning av 1900- talets svenska idéhistoria som ger fascinerande inblickar i rötterna till det moderna Sveriges framväxt.

Boken skildrar en tid och en man som betonade värdet av bildning och kun- skap om människan och hennes skapande för erövrandet och vidmakt- hållandet av ett demokratiskt samhälle. Alf Ahlberg kom, inte minst som rektor för Brunnsviks folkhögskola under åren 1932-1959, att spela en avgörande roll som inspiratör till en fördjupad och lev- ande samhälls- och människokunskap.

Kjell Krantz (född 1948) är fil. dr. i idéhistoria i Göteborg; han disputerade 1989 på en avhandling om Alf Ahlberg.

Inb. 830 s. Pris 318 kr

ISBN 91-87852-32-2

 
  Gabriel Liiceanu: "Apocalypsen enligt Cioran"
 

 

E.M. Cioran (1911-1995) föddes i den transsylvanska byn Rasinari i Rumä- nien. Han debuterade 1934 med boken Pe culmine disperarii (På förtvivlans krön). 1937 anlände han till Paris, där han kom att stanna för gott. Sin första bok på franska skrev han 1949 och sedan följde en ny bok på förlaget Gallimard i Paris ungefär vart fjärde år. Cioran är översatt till bl.a. engelska, tyska, italienska, spanska. På Dualis finns På förtvivlans krön.

Idag betraktas han som en av vår tids stora moralfilosofer stilkonstnärer; "En mästares stil och språk", "Han vittnar om vårt århundrade", "Ett rop från någon som håller på att drunkna, en lidande varelse, förkrossad av skam och avsky", "En förtvivlans och skymningens tän- kare" lyder några citat ur en imponerad fransk press.

Den rumänske filosofen och författaren Gabriel Liiceanu (född 1942) har skrivit boken som innehåller dels en biografi om Cioran och dels en längre intervju med honom.

Inb. 112 s. Pris 153 kr

ISBN 91-87852-27-6

 
  Kia Sjöström (red.): "Mig skall ingen binda"
 

 

Detta är inte en bok om Barbro San- din, men vännernas bok inför hennes 65-årsdag. Inför Barbro Sandins livs- gärning - mer än 20 år som psyko- terapeut och handledare, föreläsare och inspiratör - har denna bok kommit till, för att belysa vad hennes insatser betyder, framförallt med avseende på schizofrena och andra psykotiska tillstånd, inom svensk och internatio- nell psykiatri.

Här blandas vetenskapliga essäer och mer personliga berättelser från Sverige och andra länder, så som det blir kring en person som hängivet ägnat sig att forska i "människolivets villkor", före- läst Norden runt och i internationella sammanhang och utifrån sin genuina mänskliga förståelse givit röst åt dem som ej själva ännu kunnat göra sig hörda.

Här skriver Gaetano Benedetti, Svein Haugsgjerd, Marti Siirala, Elgard Jonsson, Carl-Erik Brattemo, Rolf Sjöström, döttrarna Sandin, psykotiska patienters anhöriga, mångåriga med- arbetare och andra vänner till Barbro.

Inb. 186 s. Pris 165 kr

ISBN 91-87852-14-4

 
  Ronald Gregor Smith: "Martin Buber"
 

 

Denna skrift vill teckna ett porträtt av författaren, psykologen, pedagogen, filosofen och religionsforskaren Martin Buber. Liksom hans liv innehåller många faser, spänner hans verk över många ämnen. I centrum för hans tänkande står alltid problemet människan.

Vem Martin Buber var, ger denna korta och levande skildring svar på. Den är gjord av professorn i Glasgow, Ronald Gregor Smith, som personligen kände den tillbakadraget levande tänkaren med det världsvida inflytandet.

Inb. 70 s. Pris 136 kr

ISBN 91-87852-11-X

   
 
 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23  Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se