- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 

 

 

Martin Buber

Tysk filosof och en av förlagets mest uppmärksammade författare.

 

 
  Martin Buber: "Människans väsen"
 

 

Vad är en människa? Den frågan ger sig Martin Buber i kast med i denna bok genom att undersöka hur den behandlats genom tiderna av filosofer som Aristoteles, Kant, Hegel, Nietzsche, Kierkegaard och Heidegger.

En filosofisk vetenskap om människan måste utgå från ett stadium av "människa med människa". Den mänskliga dialogens slumpmässiga, överraskande och outgrundliga framblixtrande är själva urgrunden för samhällsbildning och livsgestaltning. Buber vill fästa uppmärksamheten på detta erfarenhetsfaktum - det enklaste, mest självklara och alldagliga - som vi ofta varken ser eller tänker på. Allt verkligt liv är möte. Det är den speciella hemlighet som dualis-formen i vårt språk representerar - som skiljer den från såväl första som tredje person. Varken individualism eller kollektivism kan vara lösningen på vår tids hemlöshet och livsångest. Bubers svar är istället dialogen mellan Jag och Du - en dual relation som utmärker människans sanna väsen.

Inb. 218 s. Pris 178 kr

ISBN 91-87852-42-X

  Martin Buber: "Människans väg"
 

 

Buber - en människa i det 20:e århund- radets värld, beläst i dess egen littera- tur, hemmastadd hos Kierkegaard, Nietzche och andra, aktivt engagerad i tidens kulturella och politiska omstört- ningar - skänker dessutom sin egen problematik åt de gamla legenderna och lärorna. Han för upp dem till samma aktualitet som många av samtidens författare och livshållnings- gestalter - Sartre, Camus, Kafka, Hesse m.fl. och i mycket är det också en besläktad aktualitet.

Inb. 80 s. Pris 136 kr

ISBN 91-87852-00-4

 
  Martin Buber: "Skuld och skuldkänsla"
 

 

"Skuld och skuldkänsla" är en av Martin Bubers viktigaste essäer - som ett exempel på hans filosofiska antro- pologi, som en grund för hans etik, som en kommentar till samtida kultur och som tillämpning av hans tankar på psykoterapi.

Buber skiljer här ut den "grundlösa" neurotiska skuldkänslan från en exi- stensiell, mellanmänsklig och verklig skuld. "Skuld och skuldkänsla" är ett utomordentligt intressant stycke människokännedom och en utsökt introduktion till Martin Bubers fasci- nerande tankevärld.

Inb. 98 s. Pris 140 kr

ISBN 91-87852-01-2

 
  Martin Buber: "Jag och Du"
 

 

Martin Bubers filosofiska huvudverk, "Jag och Du", publicerat 1923 och utkommet på svenska 1962 på Dag Hammarskjölds initiativ, är märkligt såtillvida att det förenar en existentia- listisk grundhållning med en filosofisk. Var han då före sin tid är han numera en aktuell filosof som sysslar med grundläggande moraliska problem och var socialpsykologiska inriktning är av en stor betydelse för samhällsveten- skapen.

Människorna, säger Buber, är olika till sitt väsen och just i olikheten "ligger människosläktets stora möjlighet". Men olikheten allena är otillräcklig. Den förutsätter att vi på en grundläggande sätt är jämlika. Olikheten och jämlik- heten kompletterar inte bara varandra, de är logiskt sett oskiljaktiga: vi kan inte meningsfullt tala om olikhet utan att förutsätta jämlikhet och tvärtom. Jämlikheten i sin tur är förutsättning för det autentiska mötet mellan "Jag" och "Du". I detta möte är den andre inte ett objekt för min erfarenhet. Han är ett subjekt som är med att skapa mitt "Jag", liksom jag deltar i att skapa detta "Du".

Inb. 176 s. Pris 157 kr

ISBN 91-87852-17-9

 
  Martin Buber: "Det mellanmänskliga"
 

 

Vad skiljer det sant mellanmänskliga från "det sociala?" Vilka är förutsätt- ningarna för en äkta dialog? Vad betyder det att ta en medmänniska på allvar? Det är frågor av detta slag som Martin Buber så utomordentligt klar- görande behandlar i denna lilla skrift om "det mellanmänskligas grund- villkor".

Buber påvisar distinktionen mellan "socialt" och "mellanmänskligt", mellan en ytlig konversation och en äkta dialog, mellan att påtvinga en människa en uppfattning och att hjälpa henne till egen insikt.

Inb. 74 s. Pris 140 kr

ISBN 91-87852-04-7

 

 Martin Buber: "Människan och hennes bildkonst"
 

 

I denna lilla bok tar sig Martin Buber an frågan om konstens mening och det konstnärliga skapandets uppgift i vår kultur. Den ingår bland Bubers skrifter om filosofisk antropologi; konst är något som fundamentalt har att göra med människans väsen; konstverket är ett resultat av ett möte, en dialogsituation.

Inb. 107 s. Pris 153 kr

ISBN 91-87852-06-3

 
  Martin Buber: "Dialogens väsen"
 

 

Dialogens väsen - en traktat om det dialogiska livet - får gälla som kom- plettering till min bok "Jag och Du", säger Martin Buber om denna skrift. Genom konkreta exempel och resone- mang, som refererar till vardagliga situationer, tjänar den som förklaring till och uttolkning av den poetiska och visionära "Jag och Du".

Dialogens väsen är också en fristående bok om människans tillvaro som delak- tighet.

Inb. 136 s. Pris 148 kr

ISBN 91-87852-15-2

 
  Martin Buber: "Om uppfostran"
 

 

Boken har tre delar: OM DET PEDA- GOGISKA, som är skriven över temat barnets skapande krafter. I den andra, BILDNING OCH VÄRLDSÅSKÅDNING sam- manfattar Buber erfarenheter från sitt arbete med vuxenutbildning och i OM KARAKTÄRSFOSTRAN skriver författaren: "Det enda som kan inverka på eleven som helhet är läraren som helhet, den hela spontana människan. Pedagogen behöver inte vara något moraliskt geni för att fostra karaktärer, men han måste vara en hel levande människa, som kan meddela sig med sina medmänniskor på ett omedelbart sätt; hans livfullhet strålar ut mot dem och påverkar dem på det renaste sättet när han inte tänker på att vilja påverka dem.

Inb. 148 s. Pris 148 kr

ISBN 91-87852-16-0

 
  Martin Buber: "Logos"
 

 

I Logos samlade Buber den tredje och fjärde av sina skrifter i serien om antro- pologisk filosofi: "DET TALANDE ORDET" och "ATT FÖLJA DET GEMENSAMMA".

Författaren vidareutvecklar den funda- mentala betydelsen som det levande, muntliga språket har för människan. Språket ger oss möjlighet att få tillgång till världen. Framförallt utgör det en förutsättning för att vi - med hjälp av varandra - ska kunna etablera ett "Jag". Och vidare; "världen" blir en värld för oss bara om den är gemensam.

Inb. 90 s. Pris 153 kr

ISBN 91-87852-21-7

 
  Martin Buber: "Distans och relation"
 

 

I denna essä klargör Martin Buber den antropologiska grundvalen för männis- kans förmåga att både möta andra i genuina relationer och uppnå självstän- dighet och oberoende. Självförverklig- ande är inte målet utan en biprodukt av relation, relation i betydelsen ömse- sidig bekräftelse, samarbete och äkta dialog. Vår förmåga att upprätta distans till andra - att objektivera - kan utgöra såväl en väg tillbaka till fördjupad rela- tion som ett hinder för den.

Människans existens består i sin absoluta grund av dessa båda - förmågan till distans och relation - i växelverkan. Relationsakten föregår dock och utgör alltid förutsättning för självständighet.

Boken avslutas med efterskriften "Mar- tin Buber och tillvarons gåta", där Pehr Sällström bl.a. utgår från en essä av Buber om Bergsons intuitionsbegrepp.

Inb. 96 s. Pris 144 kr

ISBN 91-87852-24-1

 
  Ronald Gregor Smith: "Martin Buber"   (- en biografi)
 

 

Denna skrift vill teckna ett porträtt av författaren, psykologen, pedagogen, filosofen och religionsforskaren Martin Buber. Liksom hans liv innehåller många faser, spänner hans verk över många ämnen. I centrum för hans tän- kande står alltid problemet människan.

Vem Martin Buber var, ger denna korta och levande skildring svar på. Den är gjord av professorn i Glasgow, Ronald Gregor Smith, som personligen kände den tillbakadraget levande tänkaren med det världsvida inflytandet.

Inb. 70 s. Pris 136 kr

ISBN 91-87852-11-X

   
 
 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23 Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se

hogan outlet,cheap air max ray ban outlet,cheap air max 95 cheap nike huarache,nike huarache pas cher cheap ray bans,cheap ray ban sunglass cheap jordan shoes,cheap nfl jerseys, louboutin pas cher