- - - - - - - - - - - - - - -
Om förlaget
- - - - - - - - - - - - - - -
Förlagets böcker

   Filosofi
   Martin Buber
   Psykologi &      Psykoterapi
   Historia, Antro-      pologi & Estetik
   Biografier
   Pocket

   Småskrifter
- - - - - - - - - - - - - - -
Utgivning 2018
- - - - - - - - - - - - - - -
Beställning

 

J.D. Vance - Hillbilly - en familj och kultur i kris
                            

 

 

"Boken är dels en berättelse om släkts historia från Appalachernas bergstrakter i Kentucky till ”rostbältets” industristäder i Ohio.

Författaren beskriver sin mödosamma klassresa från uppväxten i hillbillykulturens misär över sin tid som marinsoldat i Irak till juristexamen vid Yaleuniversitetet. Hur han lyckades mot alla odds med hjälp av en hårdför men kärleksfull hillbillymormor.

Men boken är även en bred allmängiltig samhällsanalys av ”white trash”, den fattiga amerikanska arbetarklassens kultur och levnadsvillkor. Från det självupplevdas insiderperspektiv beskriver författaren ärligt men ömsint och humoristiskt sin miljö.

Den har stort förklaringsvärde för förståelsen av Donald Trumps framgång i presidentvalet.

Elegin eller sorgesången över Hillbillykulturen är en av de mest sålda böckerna i USA under 2016, den låg på New York Times bestsellerlista hela hösten och tidskriften The Economist skrev: ”om ni skall läsa en bok om USA i år, så är det denna”


Inb. 288 s. Pris. 295:-

ISBN 978-91-87-852-59-6

Mark S. Weiner: Klanvälde - Från stamsamhälle till rättsstat

 

 

”KLANVÄLDE handlar om hur människan under historiens gång och i nutid har organiserat sina sam-hällen. Den visar att det västerländs-ka samhällssystemet, byggt på rättstatens principer och individens frihet, inte är det normala. Under historien och i modern tid världen över, har istället klansamhällets vär-dering och regelsystem dominerat.
Författaren förklarar hur stamsam-hällen fungerar - från det medeltida England och Island till det nutida Mellanöstern, Afrika och Pakistan - och hur några av dem utvecklats till moderna rättsstater, medan andra faller samman.
Med enkla resonemang och bely-sande exempel hjälper han oss att förstå såväl det västerländska samhället, som samtida kulturer präglade av klantänkande och skillnaderna dem emellan.
Boken är relevant inte minst för en fördjupad kunskap och förståelse av migrationens och integrationens utmaningar. Den gör oss även upp-märksamma på att om samman-hållningen i den moderna välfärds-staten försvagas, kan klansamhället med sin starka grupplojalitet åter få attraktionskraft. En robust och välfungerande stat är nödvändig för individens frihet.

Inb. 272 s. Pris. 300:-

ISBN 978-91-87852-57-2

 

Hans-Georg Gadamer: Konst som Spel, Symbol och Fest
                            

 

 

Hur förhåller sig människan till konst? Gadamer undersöker detta och frågan om konstens väsen, som han fördjupar med hjälp av begreppen spel, symbol och fest.

Man skulle kanske tro att Gadamer, i egenskap av filosof, har ett abstrakt och teoretiserande sätt att förhålla sig till konst. Faktum är att det är precis tvärtom. Han strävar efter att vara helt konkret och verklighets-nära. Det gör han genom att sätta det enskilda konstverket i fokus för sin undersökning. Förståelsen av konst menar han, grundas på situa-tioner där man som betraktare dröjer kvar inför ett konkret, individuellt konstverk. Det handlar om ett möte, som kan bli till erfarenhet.

Boken har översatts till 16 språk, bl.a. engelska, spanska och ryska.

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) verkade som professor i filosofi i bl.a. Heidelberg.

Inb. 125 s. Pris. 280:-

ISBN 978-91-87852-56-5

 

Roel van der Veen: Makt och Vanmakt i Afrika – en samtidshistoria

 

 

”Makt och Vanmakt i Afrika” skildrar Afrikas nutidshistoria söder om Sahara från och med självständig-heten för omkring 50 år sedan. Subsahariska eller ”svarta” Afrika är det enda större område i världen som inte lyckats befria sig från fattigdom under denna period. Trots kraftig befolkningsökning har en enastående välståndsutveckling ägt rum på alla kontinenter – utom i Afrika. Vad är det för ”fel” på Afrika? Varför har levnadsstandarden i Afrika inte förbättrats – trots omfattande stöd och stora mängder bistånd?

Detta försöker Roel van der Veen förstå. Han analyserar möjliga orsa-ker till Afrikas bestående fattigdom, genom att sätta den afrikanska staten och dess ledare i centrum för sin analys. Afrika är fortfarande ett till stora delar förmodernt samhälle, där incitamenten till utveckling – genom produktiva investeringar för ökad produktion och konsumtion – förblir svaga. Den grundläggande strukturen består av patron-klient-relationer. De genomsyrar även statsapparaten, där ”särintressen” dominerar över allmänintresset. Afrikas samtidshistoria och svaga utveckling blir begriplig genom att belysa hur de afrikanska makt-havarna försökt manövrera mellan sina inhemska ”klienter” och inter-nationella ”patroner” – i arvet efter kolonialismen, under kalla kriget och i dagens globaliserade ekonomi. Det är just i skärningspunkten mellan den lokala afrikanska kulturen, det förmoderna samhället, de klientilis-tiska nätverken, den ”svaga” staten – och den internationella politiken och ekonomin, som författaren låter oss förstå både makten och vanmakten över Afrikas bristande utveckling.

Förutom den gedigna samtids-historien ger boken ett efterlängtat bidrag till en samlad bild och för-djupad förståelse av orsakerna till den afrikanska kontinentens utvecklingsproblem. Den har översatts till engelska och franska och sedan 2009 används den kinesiska översättningen vid universitet i Kina.

Roel van der Veen (f. 1957) är pro-fessor i historia vid universitetet i Amsterdam. Han arbetar som Afrika-expert på utrikesministeriet i Haag.

Inb. 494 s. Pris. 340:-

ISBN 978-91-87852-55-8

 

  Robin Dunbar: "Historien om människan"
                            

 

 

HISTORIEN OM MÄNNISKAN med undertiteln NYA TANKAR OM MÄNSKLIGHETENS TILLBLIVELSE är skriven av en av de mest respekterade evolutionsforskarna i England. Professor Robin Dunbar ger ett slagkraftigt och originellt bidrag till förståelsen av vår tidigaste utveckling och konsekvenserna för våra nutida gemenskapsformer. Varför har vi religion? Sjöng vi innan vi hade utvecklat vårt talade språk? Är skrattet en unik mänsklig företeelse, och varför skrattar vi så ofta? Och varför lade vi ner så mycket tid på att måla djurbilder i grottorna?

Denna bok är en odyssé - en resa genom dimhöljda tider till ett fjärran förflutet. Den handlar om den mest fundamentala av alla frågor - vem är vi? Vad är det som skiljer oss människor från de andra djurarterna på vår planet? Hur uppkom alla de skillnader, som finns mellan oss och andra arter? När i den evolutionära processen uppstod våra unika egenskaper? Och varför uppstod dessa egenskaper uteslutande i vår evolutionära linje?

Översättning, förord och fackgranskning av prof.em. Staffan Ulfstrand

Inb. 263 s. Pris 244 kr

ISBN 91-87852-45-4

 

  Matei Calinescu: "Modernitetens fem ansikten - Modernism, Avantgarde, Dekadens, Kitsch, Postmodernism"

 

 

Denna ambitiösa och upplysande bok ger en analys av ingenting mindre än den estetik och de intellektuella idéer som behärskat litteraturen de senaste 150 åren.

En lärd, klarläggande, intelligent och originell studie, som geografiskt sett sträcker sig över större delen av Europa, och tidsmässigt från introducerandet av ordet "modernus" i medeltida latin ändra fram till dagens postmodernism.

Inb. 356 s. Pris 233 kr

ISBN 91-87852-34-9

 

  Robert Foley: "Varför människan blev människa"

 

 

Denna bok handlar om människan före mänskligheten, d.v.s. vår allra tidigaste utvecklingshistoria. Den ställer och besvarar en mängd spännande frågor, som: Vad är en människa? Varför började evolutionen i Afrika? När blev vi människor? Hur utvecklades vårt sociala beteende? Varför har inte andra djur utvecklats som vi?

Boken är synnerligen välskriven och genomarbetad utifrån senaste forsk- ningsrön men utan försvårande tekniskt fackspråk. Den vänder sig till alla som vill få kunskap om människans evolu- tion och hennes plats i naturen.

Författaren, dr Robert Foley, är född 1953 och arbetar vid universitetet i Cambridge. Han har skrivit flera böcker inom ämnet antropologi varav denna om människan före mänskligheten är den första som översatts till svenska.

Inb. 288 s. Pris 220 kr

ISBN 91-87852-28-4

 

 

 

 Dualis Förlag AB, Box 136, S-771 23 Ludvika, Telefon och Fax 0240-174 90, E-post dualis@dualisforlag.se